Tràmits del naixement

juny 10, 2020

Són els tràmits que haureu de fer els primers dies després del naixement.

1. Documentació de l’hospital,

unes hores després del naixement us donaran:

 • l’informe mèdic de maternitat (imprès de color groc), assegureu-vos que està degudament signat pel metge o la llevadora que ha assistit al part. Si no ho està des d’un inici, no us preocupeu perquè us el signarà en una de les visites de seguiment.
 • butlleta estadística (imprès de color vermell). En algunes ciutats, no la donen a l’hospital sinó que l’envien directament al Registre Civil, en cas de voler inscriure el nadó a una altra ciutat diferent comuniqueu a l’hospital.
 • i quan abandoneu l’hospital haureu de recollir a l’oficina d’administració l’informe d’alta hospitalària.

Penseu que l’hospital només omple les dades relatives al part, la resta ho haureu de fer vosaltres i portar-ho en moltes ocasions al Registre Civil.

2. Alta del nadó al Registre Civil,

aquest tràmit és per censar el nadó a la ciutat on ha nascut o bé a la ciutat on hi residirà. És important portar la següent documentació:

 • DNI dels dos progenitors
 • Llibre de família en el cas de ser una parella casada i si no us el faran en el mateix moment.
 • Informe mèdic de maternitat, imprès de color groc que us hauran donat a l’hospital i que prèviament l’haureu d’haver omplert.
 • Butlleta estadística, imprès de color vermell que us hauran donat a l’hospital i que prèviament l’haureu d’haver omplert.
 • Sentència de separació o divorci, si un dels pares va estar anteriorment casat.

Si teniu intenció d’emetre el DNI del nadó en els mesos vinents, aprofiteu per demanar que us emetin el certificat literal de naixement del nadó. Aquest document caduca sis mesos després.

En el cas de parelles casades només cal que hi vagi un dels dos progenitors, en cas contrari haureu d’anar els dos, ja que en molts Registres Civils ho demanen. En el cas de voler invertir l’ordre dels cognoms del nadó també és necessari que aneu els dos. Aquests tràmits s’han de tramitar després de 24h del naixement i en un màxim de vuit dies.

3. Alta per malaltia comuna al metge de capçalera,

aquest apartat només és necessari gestionar-ho en el cas que la mare hagués demanat la baixa laboral per molèsties en els últims mesos de l’embaràs. Cal demanar visita amb el metge de capçalera al seu Centre d’Atenció Primària (CAP). Els documents que us demanaran són: Informe d’alta hospitalària i DNI de la mare en cas que hi vagi una altra persona a tramitar-ho per part vostra.

4. Demanar certificat a l’empresa de la mare.

Aquest tràmit no s’haurà de realitzar al ser treballadores autònomes. El permís de maternitat funciona de manera similar a una baixa per malaltia: l’empresa se’n fa càrrec del salari dels 2 primers dies i la resta (fins a les 16 setmanes) ho cobreix la Seguretat Social. Els documents que seran necessaris: llibre de família i el DNI de la mare en cas que hi vagi una altra persona a tramitar-ho per part vostra. Un cop acabat el permís de maternitat, es disposa d’1 hora d’absència diària per permís de lactància durant 20 setmanes. Les mares (o els pares) que no vulguin fer ús d’aquest permís tenen la possibilitat d’acumular les hores en jornades completes i gaudir-ne en el període que es pacti amb l’empresa, normalment a continuació del permís de maternitat. En cas d’estar cobrant la prestació d’atur, cal dirigir-se a una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) perquè la congelin mentre es passa a cobrar la prestació per maternitat. Els documents que cal portar són els mateixos i us emetran un certificat equivalent al d’empresa. Busqueu l’oficina del SOC més propera i demaneu cita prèvia.

5. Demanar certificat a l’empresa del pare.

Aquest tràmit no s’haurà de realitzar al ser treballadores autònomes. El permís de paternitat funciona exactament igual que el permís de maternitat, només que la durada és molt més curta. Els documents que seran necessaris: llibre de família i el DNI del pare en cas que hi vagi una altra persona a tramitar-ho per part vostra. Des de fa anys, la llei permet que el pare pugui agafar part dels dies del permís de la mare si se’ls volen repartir d’una manera diferent. Això es decideix en el formulari que s’ha d’omplir per la Seguretat Social. Hi ha la possibilitat de gastar els dies del permís en forma de mitja jornada en comptes de jornada completa. En cas d’estar cobrant la prestació d’atur, cal dirigir-se a una oficina del SOC perquè la congelin mentre es passa a cobrar la prestació per paternitat. En els casos de família nombrosa o de naixement prematur, el permís de paternitat dura alguns dies més. Us informaran quan realitzeu els tràmits de la Seguretat Social.

6. Alta al padró municipal,

cal donar d’alta al nadó al padró de l’ajuntament de la ciutat on viurà. Els documents que cal portar és el DNI del pare o de la mare, només cal que vagi un dels dos i el llibre de família. Demaneu que us emetin tres còpies del certificat d’empadronament del nadó, caduca als tres mesos, ho necessitareu per la Seguretat Social i per obtenir la targeta sanitària i el DNI. Normalment aquest tràmit es fa a l’organisme d’atenció ciutadana de la ciutat i concertant cita prèvia.

7. Tràmit a la seguretat social, s’ha de fer tres tràmits diferents:

Prestació de maternitat, serà necessari la següent documentació:

 • DNI de la mare,
 • llibre de família,
 • en el cas de ser treballadora assalariada, el certificat de l’empresa de la mare i en el cas de ser treballadora autònoma, els últims tres rebuts de pagament d’autònoms,
 • imprès de la sol·licitud de maternitat, adopció o acollida. Us ho donaran allà mateix. És important que estigui signada.
 • i finalment l’imprès Model 145 amb les dades de la mare, que també us ho donaran allà. És important que estigui signada.

Prestació de paternitat, serà necessari la següent documentació:

 • DNI del pare,
 • llibre de família,
 • en el cas de ser treballador assalariat, el certificat de l’empresa de la mare i en el cas de ser treballador autònom, els últims tres rebuts de pagament d’autònoms,
 • imprès de la sol·licitud de paternitat, adopció o acollida. Us ho donaran allà mateix. És important que estigui signada.
 • i finalment l’imprès Model 145 amb les dades de la mare, que també us ho donaran allà. És important que estigui signada.

Afiliació del nadó, serà necessari la següent documentació:

 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament del nadó
 • Cartilla de la seguretat social on s’inscriurà el nadó, normalment la de la mare
 • Targeta sanitària de la mare
 • I l’imprès d’afiliació del nadó com beneficiari de la seguretat social. Us ho donaran allà mateix

8. Targeta sanitària i assignació del pediatre,

s’ha d’anar al Centre d’Atenció Primària (CAP) on farem les revisions periòdiques amb el pediatre. Els documents que cal portar són: llibre de família, certificat d’empadronament del nadó, imprès d’afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social i imprès de sol·licitud de la targeta individual pel nadó. La targeta sanitària es pot renovar per internet però cal demanar-la presencialment la primera vegada.

9. Incloure al nadó en una mútua privada (opcional),

hi ha famílies que opten per contactar una mútua privada quan s’està planificant augmentar la família, buscant obtenir una millor atenció en les visites al ginecòleg durant l’embaràs i el part. Aplicant el mateix criteri, n’hi ha que decideixen incloure també el nadó buscant obtenir un millor servei en les visites al pediatre durant els primers anys de vida. Els documents que cal portar són el llibre de família. Tingueu en compte que algunes mútues només permeten inscriure el nadó durant els primers dies després del part, si ho feu massa tard, podrien aplicar un període de carència durant el qual no podreu utilitzar cap servei pel nadó (normalment 12 o 18 mesos).

10. Deduccions d’hisenda,

es tracta d’un ajut mensual de 100€ només per les mares treballadores que es reben fins que l’infant fa 3 anys. Se’n diu deducció per maternitat i s’ha de reflectir a la declaració de la renta durant els anys que s’ha rebut. Per sol·licitar-la cal dirigir-se a una oficina de l’agència tributària (AEAT). Per sol·licitar-ho és necessari: el DNI de la mare, tot i que el tràmit el pot fer qualsevol dels dos, i el llibre de família.

Recomanacions:

 • Prepareu una carpeta per posar-hi tots els documents que us aniran donant al llarg del procés. Són molts papers i és fàcil oblidar-ne algun. En aquesta carpeta ja podeu afegir només estrenar-la els DNI dels dos progenitors, original i fotocòpies, i el llibre de família en el cas de tenir-la, també original i fotocopies de totes les pàgines).
 • En alguns dels tràmits us exigiran fotocòpies i en altres no, per això, és important portar fotocòpies de tots els documents i l’original. Penseu que alguns llocs no disposen de fotocopiadora pública i es negaran a fer-vos fotocòpies, per això és millor que sempre en porteu fetes de casa.
El gateigOsteopatia Pediàtrica